Bejzbol

50 tekstów – auto­rem jest Bejzbol.

życia jak jadłos­pi­su nie da się kon­kret­nie zaplanować. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 stycznia 2012, 19:53

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 11 września 2011, 14:20

na każde­go mężczyznę przy­pada chy­ba ok­reślo­na liczba łez ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 września 2011, 16:23

i z upo­rem ma­niaka twier­dziła, że więcej się nie za­kocha, ale..
ale nie wie­działa, że poz­na J E G O... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 maja 2011, 21:23

nie miałam Ideału dopóki nie spot­kałam Ciebie.
Ty od­szedłeś, mój Ideał pozostał.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 kwietnia 2011, 14:22

niena­widzę siebie i Ciebie za to, że Cię tak cho­ler­nie kocham. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2011, 20:22

naj­gor­szy jest fakt, że Ty jes­teś dla mnie wszys­tkim, a ja dla Ciebie już niczym.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 marca 2011, 19:07

po­daj mi swoją dłoń, wezmę Cię da­leko stąd.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 lutego 2011, 17:15

nie Ty de­cydu­jesz o tym ko­go kochasz, lecz Two­je serce.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 lutego 2011, 11:23

Oczy chcą In­ne­go, ser­ce jed­nak na­dal kocha Jednego... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 lutego 2011, 10:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bejzbol

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność